HSP

automatizace internet vývoj

POZOR! Nové přírůstky v sekci HSP MISMO platforma - výhodné vývojové desky s GSM.

VOP

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

 

„Internet“ a “Telefonie” firmy Petr Beneš – HSP

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se stanovují podmínky poskytování telekomunikačních služeb podnikatelem Ing. Petrem Benešem, sídlo Kusého 533/8, 181 00 Praha 8, místo podnikání (provozovna) K. Čapka 348, 277 46 Veltrusy (dále "Poskytovatel") a smluvní, technické, provozní a organizační podmínky, na základě kterých budou zákazníci, kteří s Poskytovatelem uzavřeli smlouvu (dále jen „Zákazník“) tyto služby užívat. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se upravuje činnost zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet (podle generální lince udělené českým telekomunikačním úřadem č. GL-28/S/2000) v souladu se zákonem č.127/2005 Sb. a dalších předpisů.

1.2 Tento dokument určuje část obsahu smlouvy ve smyslu § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku.

1.3 Konkrétní a upřesňující údaje jsou uvedeny v příslušné smlouvě, uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, kterážto má přednost před těmito obecnými VOP.

1.4 Pokud není některá oblast smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem specificky upravena smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami, aplikují se příslušné předpisy právního řádu české republiky.

 

II. Smluvní strany

 

2.1 Ve smluvních vztazích, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb (dále jen Podmínky), vystupují tyto smluvní strany – Poskytovatel a Zákazník.

2.2 Zákazníka může při uzavírání, změně, doplnění nebo rušení této smlouvy zastupovat odpovědný zástupce (viz odst. 3.1. těchto Podmínek).

 

III. Vymezení základních pojmů

 

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů:

3.1 odpovědný zástupce Zákazníka - osoba oprávněná k uzavírání a provádění změn smluv v oblasti služeb nabízených Poskytovatelem.

3.2 pověřený pracovník - pracovník, jenž v jednáních s Poskytovatelem zprostředkovává styk Zákazníka s Poskytovatelem.

3.3 technicky způsobilý zástupce Zákazníka - osoba na straně Zákazníka, která je při zřizování a provozu služby určena k zajištění potřebné součinnosti (např. zabezpečení přístupu k umístěnému, resp. zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad).

3.4 smlouva – kmenový list smlouvy a soubor dokumentů specifikovaný na kmenovém listu smlouvy jako příloha smlouvy.

3.5 specifikace služeb - dokument, jenž obsahuje základní popis poskytovaných služeb, některé procedury týkající se zavedení a organizačního zajištění poskytování služeb, jakož i specifické podmínky pro zavedení a poskytování služeb.

3.6 kmenový list smlouvy - část smlouvy, jež obsahuje unikátní identifikační znaky smlouvy, základní údaje popisující smluvní strany a kde jsou uvedeny všechny přílohy a dodatky, z nichž se smlouva skládá.

3.7 technická specifikace - dokument, jenž obsahuje soubor závazných technických a organizačních parametrů popisujících požadovanou službu.

3.8 umístěné zařízení - zařízení v majetku Poskytovatele, jež v rámci poskytovaných služeb Poskytovatel umístil v prostorách Zákazníka a s jehož pomocí poskytuje Zákazníkovi sjednané služby.

3.9 zakoupené zařízení - zařízení, jež si Zákazník zakoupil od Poskytovatele a je ve vlastnictví Zákazníka.

3.10 subdodavatel - třetí strana, jež pro účely plnění této smlouvy vykonává některé práce a výkony plynoucí ze smluvního vztahu mezi ní a Poskytovatelem.

3.11 aktivace/zřízení služby - okamžik, kdy došlo ze strany Poskytovatele ke zprovoznění Zákazníkem objednané služby.

 

IV. Předmět smlouvy, její vznik a rozsah poskytovaných služeb

 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat, resp. poskytnout Zákazníkovi službu zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet případně telefonních služeb a závazek Zákazníka za tyto služby zaplatit. Poskytovatel poskytuje služby na území české republiky s vysokou kvalitou a dostupností > 99% času v rámci kalendářního měsíce.

4.2 Součástí smlouvy se stávají i další přílohy, uvedené na kmenovém listě smlouvy, a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po podpisu smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních podmínek a technických parametrů.

4.3 Veškeré údaje uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.

4.4 Smlouva vzniká jejím uzavřením, tedy akceptací návrhu na uzavření smlouvy příslušnou smluvní stranou. Smlouva musí být uzavřena písemně. Změny nebo ukončení smlouvy musí mít písemnou formu.

 

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

5.1 Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

5.2 Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady, které se při poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění subdodavatelů. Zákazník je povinen zajistit po předchozím ústním upozornění bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby Zákazníka, pokud je to nutné pro lokalizaci a odstranění závady. Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn, po předchozím oznámení a za přítomnosti technicky způsobilé osoby Zákazníka, ke vstupu do prostor Zákazníka. Pokud Zákazník nezajistí nutnou součinnost či bude v prodlení s jejím zajištěním, Poskytovatel nemůže zodpovídat za bezporuchový chod připojení, ani za jeho technické prostředky.

5.3 Poskytovatel zajišťuje servis a případné opravy poruch umístěných, event. zakoupených zařízení v termínech a za podmínek uvedených pro příslušnou službu ve specifikaci služby, nejpozději však do 30 dnů.

5.4 Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Poskytovatel však v žádném případě neodpovídá Zákazníkovi za škodu, kterou nezavinil, za škodu vzniklou v důsledku vyšší moci a za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných prací a služeb. Poskytovatel dále neodpovídá za závady na telekomunikační síti neprovozované Poskytovatelem (a to ani v případě, kdy Poskytovatel tuto síť využije k poskytování služby), ani za jejich důsledky. V případě omezení, vadného poskytnutí nebo neposkytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Zákazníkovi vždy omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závady a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky.

5.5 Náhradní plnění Poskytovatel neposkytuje a Zákazník není oprávněn jej požadovat, pokud to není součástí smluvních ujednání či pokud nebude dohodnuto jinak.

5.6 Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách a úpravách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem Zákazníka vyrozumí.

5.7 Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou Poskytovateli předem známy, oznámí Poskytovatel s předstihem Zákazníkovi e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

5.8 Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci služby.

5.9 V případě využívání technických prostředků subdodavatelů zajišťuje Poskytovatel opravy případných poruch v termínech a za podmínek poskytnutých mu jeho subdodavateli.

5.10 Poskytovatel nenese odpovědnost za datovou bezpečnost Zákazníkova informačního systému, funkčnost telekomunikačních okruhů subdodavatelů, zařízení a softwaru pro přístup k internetu. Rovněž nebude zodpovědný za části internetu provozované jinými operátory ani za obsah informací zveřejňovaných prostřednictvím internetu jinými subjekty.

5.11 Poskytovatel je oprávněn požádat Zákazníka o složení mimořádné zálohy (jistoty) a to v následujících případech:

 

a) sídlo nebo bydliště Zákazníka se nachází mimo uzemí ČR,

b) smlouva byla se souhlasem Poskytovatele převedena na třetí stranu, aniž byly uhrazeny všechny pohledávky Poskytovatele vůči Zákazníkovi,

c) Zákazník opakovaně nedodržuje platební podmínky stanovené ve smlouvě,

d) při prohlášení konkurzu na majetek Zákazníka nebo při zastavení konkurzního řízení pro nedostatek majetku Zákazníka, při vyrovnání nebo likvidaci Zákazníka,

e) Poskytovateli nebyly předloženy ze strany Zákazníka dostatečné informace a podklady dosvědčující schopnost Zákazníka plnit přijaté závazky,

5.12 Výše jistoty se vypočte maximálně ve výši úhrnu tří předpokládaných měsíčních plateb.

5.13 Pokud byla poskytnuta jistota podle čl. 5.11 písm. b), skončí povinnost poskytnutí jistoty poté, co Zákazník nebo jeho právní nástupce doplatil Poskytovateli dlužnou částku.

5.14 Pokud byla poskytnuta jistota podle čl. 5.11 písm. c) a pokud po dobu tří měsíců po poskytnutí jistoty nedošlo k případu prodlení s platbou, povinnost Zákazníka poskytnout jistotu skončí.

5.15 V případě, že povinnost Zákazníka poskytnout jistotu skončí, Poskytovatel neprodleně jistotu vrátí na základě písemné žádosti Zákazníka.

5.16 Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí služeb.

5.17 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacity sítě, poruchy nebo závady v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její součásti a příslušenství.

5.18 Poskytovatel je oprávněn pro účely údržby komunikační sítě přerušit či omezit bez předchozího upozornění své služby denně v době od 02.00 h do 06.00 h. a o víkendu dále mezi 06:00 h a 09:00 h

 

VI. Práva a povinnosti Zákazníka 

 

6.1 Zákazník odpovídá za to, že koncová zařízení, navazující na zařízení Poskytovatele, budou mít platné technické a bezpečnostní atesty a že v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti budou mít požadovanou homologaci a budou připojena oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti telekomunikací. V případě, že bude Zákazník používat k připojení své vlastní zařízení, musí se jednat o zařízení homologované a schválené pro prodej a provoz v ČR a musí být instalováno tak, aby svým provozem nerušilo ostatní zákazníky Poskytovatele. Jestliže Zákazník tyto podmínky nesplní, je Poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit službu a odpojit Zákazníka od své sítě. Jestliže příslušné orgány provoz takového zařízení zastaví nebo zakáží, nese Zákazník veškeré důsledky.

6.2 Zákazník se zavazuje, že umístěná zařízení Poskytovatele nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele kamkoli přemisťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Zákazník zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Škodu způsobenou Zákazníkem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních nahradí Zákazník Poskytovateli v plném rozsahu.

6.3 Je-li ve specifikaci služby uvedeno, že umístěné zařízení podléhá zvláštnímu režimu provozu, budou povinnosti a práva stran upraveny zvláštní přílohou.

6.4 Zákazník nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, využívat zařízení Poskytovatele u něj umístěná nebo využívat služeb jemu poskytovaných.

6.5 Zákazník se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití propůjčených zařízení nebo poskytovaných služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá Zákazník.

6.6 Zákazník se zavazuje zajistit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Zákazníka, pak ji Zákazník na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí.

6.7 Případný souhlas ve smyslu odst. 6.2 a 6.4 těchto Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy.

6.8 Zákazník je povinen hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změn adres. Dozví-li se Poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek, pak je oprávněn vypovědět smlouvu se zkrácenou patnáctidenní výpovědní dobou.

6.9 Zákazník se zavazuje nezneužívat služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními.

6.10 Zákazník nesmí užívat objednané služby k šíření informací, které jsou v rozporu s právním řádem české Republiky nebo dobrými mravy, mj. také informace s vulgárně sexuální tematikou a násilím.

6.11 Zákazník nesmí obtěžovat třetí strany zneužíváním objednaných služeb, zejména zasíláním nevyžádaných informací nebo provádět činnost mající za cíl narušit práva třetích osob.

6.12 Porušení povinností uvedených v čl. 6.9 až 6.11 se považuje za hrubé porušení podmínek smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Poskytovatel je oprávněn zajistit odstranění, a to bez předchozího upozornění Zákazníka, veškerých informací umístěných na www stránkách Zákazníka, které mají charakter informací podle čl. 6.9. a 6.11. této smlouvy.

6.13 Za hrubé porušení smlouvy ze strany Zákazník se považuje zejména případ, kdy Zákazník:

 

 

 

a) je v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle než 10 dní po splatnosti,

b) neposkytl jistotu podle čl. 5.11 - 5.16,

c) poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby,

d) opakovaně zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele,

e) opakovaně a přes upozornění používá poskytovanou telekomunikační službu nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy,

f) odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Zákazníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy,

g) neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení způsobí poruchy, rušení a jiné závady na síti, ačkoli byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván,

h) opakovaně a přes předchozí upozornění zatěžuje komunikační síť Poskytovatele přenosy dat, které přesahují její kapacitu.

VII. Cena a platební podmínky

 

7.1 Zákazník se zavazuje jednak poskytovat úplatu za vlastní práce a služby Poskytovatele, jednak hradit Poskytovateli náklady za služby a výkony subdodavatelů potřebné pro zpřístupnění jím využívané služby.

7.2 Ceny prací, služeb a dodávek jsou smluvní. Platný ceník Poskytovatele je k nahlédnutí u Poskytovatele, na jeho WWW stránkách a je také součástí specifikace služeb. Výsledná cena se stanoví jako součet cen za všechny poskytované služby, resp. dodávky. K cenám bude vždy připočtena DPH v platné sazbě.

7.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše poplatků za poskytované služby. Každá taková změna bude Zákazníkovi písemně oznámena nejpozději jeden měsíc před dnem platnosti nových poplatků. Zákazník má z tohoto důvodu právo smlouvu písemně vypovědět ke dni změny poplatků; musí však tak učinit nejpozději 10 dní před touto změnou.

7.4 Ceny a poplatky za služby účtuje Poskytovatel následujícím způsobem:

 

 

 

a) u periodicky se opakujících služeb je zúčtovacím obdobím 1 měsíc či 1 rok, Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit zúčtovací období k jednotlivým službám,

b) jednorázové zřizovací poplatky jsou účtovány ihned po provedení odpovídající činnosti,

c) pravidelné měsíční poplatky za práce a služby Poskytovatele, stejně tak jako za periodicky se opakující výkony subdodavatelů, jsou účtovány na dohodnuté zúčtovací období dopředu, na základě faktury, daňového dokladu, vystavené Poskytovatelem služby. Za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v poměrné části (za každý den),

d) jednorázové náklady, účtované subdodavatelem a související se zřízením služby, jsou vyúčtovány do 10-ti dnů po obdržení daňového dokladu od subdodavatele,

e) ceny a poplatky za služby, jejichž zprovoznění je dáno dnem aktivace/zprovozněním služby, jsou účtovány ode dne aktivace,

f) dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat dnem následujícím po provedení změny Služby.

7.5 Daňový doklad bude vystaven v českém jazyce.

7.6 Úhrady budou probíhat převodem na účet Poskytovatele. Úhrada účtované částky Zákazníkem se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet Poskytovatele u jeho peněžního ústavu. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky, je Poskytovatel oprávněn účtovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

7.7 Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky po období delší než 15 dnů, vyhrazuje si Poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení poskytování prací a služeb budou Zákazníkovi účtovány pravidelné měsíční poplatky za pronajatá a propůjčená zařízení a technické prostředky Poskytovatele a jeho subdodavatelů.

V případě dodávky zařízení má Poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Zákazník je povinen umožnit přístup k zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z Poskytovatele na Zákazníka a nebránit jeho odebrání.

7.8 Poskytovatel je oprávněn pověřit třetí stranu vymáháním pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi, který je v prodlení s platbou dlužných částek. Zákazník je povinen jednat s touto třetí stanou jako s řádně pověřeným zmocněncem Poskytovatele.

7.9 Poskytovatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi náklady spojené s rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Zákazník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem a uvedené ve vyúčtování těchto pohledávek.

7.10 Nemůže-li Zákazník využívat služeb Poskytovatele pro závady, za které odpovídá Poskytovatel, má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, trvala-li závada alespoň 48 hodin.

 

VIII. Reklamace

 

8.1 Spočívá-li vada služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu nebo kvalitě či dostupnosti služby, má Zákazník právo reklamovat do 2 měsíců od doručení vyúčtování ceny za poskytnutou službu či vzniku události mající vliv na kvalitu či dostupnost služby, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek. Reklamace se podává písemně u Poskytovatele na adrese K. Čapka 348, 277 46 Veltrusy, popř. e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či jiném kontaktu písemně oznámeném Poskytovatelem.

8.2 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Nevyhoví-li Poskytovatel podané reklamaci, je Zákazník oprávněn uplatnit u českého telekomunikačního úřadu námitky proti vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.

8.3 Pokud dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch Zákazníka, je Poskytovatel povinen vrátit mu rozdíl ceny podle své volby převodem na jeho účet či výplatou v hotovosti do 30 dnů od vyřízení reklamace. Ustanovení čl. 7.10. tím není dotčeno.

8.4 Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, Poskytovatel zajistí odstranění závady a přiměřeně sníží cenu nebo po dohodě s Zákazníkem zajistí poskytnutí služby náhradním způsobem. Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.

 

IX. Doba trvání smlouvy

 

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

9.2 Dohodou obou smluvních stran je možné uzavřít smlouvu na dobu určitou.

9.3 Smlouva může zaniknout:

 

 

 

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemnou výpovědí ke konci dohodnutého zúčtovacího období, uplatněnou alespoň 1 měsíc před tímto termínem,

c) okamžitou písemnou výpovědí ze strany Poskytovatele, poruší-li Zákazník své závazky podle odst. 6.2. a 6.4. těchto všeobecných obchodních podmínek; okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Zákazníkovi

d) odstoupením ze strany Poskytovatele, porušil-li Zákazník hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve smlouvě a v minulosti byl již ze strany Poskytovatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn; předchozí upozornění není třeba v případě hrubého porušení,

e) v jiných případech těmito všeobecnými obchodními podmínkami předvídaných anebo v případech uvedených ve smlouvě či v zákoně.

9.5 Při zániku smlouvy je Zákazník povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.

9.6 Po ukončení Smlouvy Zákazníkem před zřízením, zahájením nebo změnou Služby je Zákazník povinen Poskytovateli nahradit cenu již vynaložených prací a výkonů.

9.7 Pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou (se závazkem) za zvýhodněnou cenu, má Poskytovatel právo na Zákazníkovi vymáhat smluvní pokutu, nejvýše však ve výši jedné pětiny (z měsíčního paušálu či minimálního měsíčního plnění) za každý měsíc nedodrženého úvazku.

 

X. Přechod vlastnictví a nebezpečí

 

Zařízení, které Poskytovatel úplatně převádí na Zákazníka, přechází do vlastnictví Zákazníka dnem zaplacení dohodnuté kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka okamžikem převzetí.

 

XI. Důvěrnost informací

 

10.1 Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.

10.2 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat šifrovací/dešifrovací zařízení ke svým koncovým zařízením).

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

11.1 Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek oznámí Poskytovatel Zákazníkovi nejméně 1 měsíc přede dnem, kdy tato změna vstoupí v platnost a to písemně, popř. e-mailem.

11.2 V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto všeobecných obchodních podmínek.